گروه صنعتی پارسه سازه

ساخت ، نصب و اجرای سوله ، اسکلت فلزی و فنداسیون

نمونه قراردادهای فروش سوله

قرارداد فروش سوله

ماده 1 ) طرفین قرارداد

باعنایت به خداوند متعال قراردادی فی مابین شرکت ........... به نمایندگی ............. که منبعد در متن قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و گروه صنعتی پارسه سازه به نمایندگی آقای علیرضا شهبازکیا که منبعد در متن قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط ذیل  منعقد می گردد.

ماده 2 ) موضوع قرارداد عباتست از فروش ......... مترمربع سوله رنگ آمیزی شده بدون پوشش به ابعاد ذیل :

1- سوله به ابعاد دهانه .... متر و طول .... متر و ارتفاع پایه ... متر یک دستگاه

2- سوله به ابعاد دهانه .... متر و طول .... متر و ارتفاع پایه ... متر یک دستگاه

ماده 3 ) مدت قرارداد

زمان قرارداد از تاریخ دریافت پیش پرداخت به مدت ....... روز کاری

ماده 4 ) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ کل قرارداد بابت فروش دو دستگاه سوله مربوط به موضوع قرارداد از قرار هر متر مربع ............. ریال و جمعا .............. ریال که به این مبلغ 15.7 % بابت مالیات و بیمه افزوده می گردد و شرایط پرداخت به شرح ذیل می باشد:

50% مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در وجه فروشنده بلافاصله پس از امضای قرارداد پرداخت می گردد.

40% مبلغ قرارداد پس از ساخت سوله و قبل از حمل به فروشنده پرداخت می گردد.

10% مابقی پس از تحویل نهایی موضوع قرارداد با ارائه فاکتور قابل پرداخت است.

شماره حساب جاری ............. جهت واریزی مبلغ قرارداد معرفی میگردد.

ماده 5 ) محل ساخت سوله کارخانه فروشنده و محل نصب آن در استان ...... شهرستان ...... به نشانی .................................. می باشد.

ماده 6 ) محل تحویل موضوع قرارداد در کارخانه فروشنده و حمل موضوع قرارداد با خریدار می باشد و فروشنده مکلف به نصب موضوع قرارداد در محل خریدار طبق آدرس ماده 5 می باشد.

فروشنده مکلف است زمین مورد نظر را آماده و مهیا نصب ، تحویل فروشنده بدهد و هرگونه زیرسازی و اصلاح زمین با خریدار می باشد.

                                                                               

ماده 7) خریدار متعهد است پس از انعقاد قرارداد نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود جهت تحویل و رویت موضوع قرارداد اقدام نماید.مسئولیت حفظ و نگهداری موضوع قرارداد تحویلی به عهده خریدار است و در اینصورت هرگونه خسارت وارده از عهده فروشنده ساقط و فروشنده مسئولیتی ندارد.

خریدار متعهد است محل نصب سوله را ده روز قبل از تاریخ اتمام قرارداد به فروشنده تحویل نماید تا تاخیری در زمان قرارداد به وجود نیاید ، در قبال هر روز تاخیر در زمان فوق دو روز به زمان قرارداد اضافه می شود.

ماده8) افزایش یا کاهش کالای مورد قرارداد

طرفین با رضایت می توانند تا 25% موضوع قرارداد را کاهش یا افزایش دهند ، به این ترتیب مبلغ قرارداد متناسب با کاهش یا افزایش موضوع قرارداد ، افزایش یا کاهش می یابد.

ماده 9) در صورتیکه اختلافی بین خریدار و فروشنده بروز نماید که مربوط به تفسیر یا تعبیر هر یک از مفاد مندرج در قرارداد باشد ابتدا موضوع با توافق طرفین حل و فصل می گردد و چنانچه از طریق طرفین موضوع حل وفصل نگردد با طرح در مراجع قضایی ذیصلاح موضوع حل و فصل می گردد.

ماده 10) چنانچه در نتیجه وقوع حادثه غیرقابل پیش بینی و غیر فایل رفع که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته اند اجرای قرارداد غیرممکن گردد هریک از طرفین مکلف هستند ظرف 10 روز طرف دیگر را از وقوع حادثه به طور گتبی مطلع نمایند و حداکثر  تلاش خود را جهت رفع وضعیت قوه قاهره اعمال نمایند.

چنانچه با وجود انقضاء مدت 10 روز از تاریخ عدم اجرای قرارداد ، شروع مجدد قرارداد ممکن نباشد هریک از طرفین حق دارد قرارداد را خاتمه یافته تلقی نماید و به طرف دیگر اعلام نماید. در اینصورت فروشنده صرفا مستحق دریافت بهای کالایی که تحویل آنها نهایی شده است خواهد بود و چنانچه اضافه بر آن مبلغی دریافت ننموده باشد متعهد به استرداد آن و انجام تسویه حساب است.

ماده 11) اقامتگاه

نشانی خریدار: ..................................................................

نشانی فروشنده: کرج ، چهارراه طالقانی ، جنب دادسرا ، پلاک 744

ماده 13) تسجیل قرارداد:

این قرارداد در 2 نسخه که  جملگی حکم واحد را دارد تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسید.

 

            خریدار                                                                                فروشنده

     شرکت ........                                                                   گروه صنعتی پارسه سازه 

 

 ..................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... 

 

قرارداد اجرتی نصب پوشش سوله

ماده 1 ) طرفین قرارداد

باعنایت به خداوند متعال قراردادی فی مابین شرکت ........... به نمایندگی ............. که منبعد در متن قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و گروه صنعتی پارسه سازه به نمایندگی آقای علیرضا شهبازکیا که منبعد در متن قرارداد مجری نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط ذیل  منعقد می گردد.

ماده 2 ) موضوع قرارداد عبارتست از اجرت نصب پوشش سوله ( ساندویچ پنل ) به مساحت تقریبی  ......... مترمربع

ماده 3 ) مدت قرارداد

زمان قرارداد از تاریخ دریافت پیش پرداخت به مدت ....... روز کاری

ماده 4 ) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ کل قرارداد بابت پوشش ....... دستگاه سوله مربوط به موضوع قرارداد از قرار هر متر مربع ............. ریال و جمعا .............. ریال که به این مبلغ 21 % بابت مالیات و بیمه افزوده می گردد و شرایط پرداخت به شرح ذیل می باشد:

50% مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در وجه مجری بلافاصله پس از امضای قرارداد پرداخت می گردد.

40% مبلغ قرارداد پس از اجرای 50%  مساحت پوشش به مجری پرداخت می گردد.

10% مابقی پس از تحویل نهایی موضوع قرارداد با ارائه فاکتور قابل پرداخت است.

شماره حساب جاری ............. جهت واریزی مبلغ قرارداد معرفی میگردد.

ماده 5 ) محل اجرای موضوع قرارداد در استان ...... شهرستان ...... به نشانی .................................. می باشد.

ماده 6 ) تامین کلیه اقلام مصرفی ، ایجاد فضا و کلیه شرایط لازم برای اجرای موضوع قرارداد ، تامین محل اسکان پرسنل و هزینه ایاب و ذهاب به عهده کارفرما می باشد و مجری مکلف به اجرای عملیات و تامین دستگاه های مورد نیاز موضوع قرارداد می باشد.

                                                                               

ماده 7) کارفرما متعهد است پس از انعقاد قرارداد نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود جهت تحویل و رویت موضوع قرارداد اقدام نماید.مسئولیت حفظ و نگهداری موضوع قرارداد تحویلی به عهده کارفرما است و مجری مسئولیتی ندارد.

کارفرما سوله ای که مطابق این قرارداد باید پوشش شود را نهایتا پنج روز پس از تاریخ امضاء قرارداد باید به مجری تحویل نماید تا تاخیری در زمان قرارداد به وجود نیاید ، در غیر اینصورت در قبال هر روز تاخیر در زمان فوق دو روز به زمان قرارداد اضافه می شود.

ماده 8) چانچه پرسنل مجری به محل اعزام گردند ولیکن به هر دلیل یا مشکل از سوی کارفرما امکان اجرای موضوع قرارداد فراهم نگردد یا متوقف گردد پرسنل مجری پس از نهایتا 2 روز می توانند محل اجرای موضوع قرارداد را ترک نمایند و کارفرما مکلف به تامین هزینه ایاب و ذهاب پرسنل مجری در زمان ترک محل و بازگشت مجدد آنها می باشد.

ماده9) افزایش یا کاهش موضوع قرارداد

طرفین با رضایت می توانند تا 25% موضوع قرارداد را کاهش یا افزایش دهند ، به این ترتیب مبلغ قرارداد متناسب با کاهش یا افزایش موضوع قرارداد ، افزایش یا کاهش می یابد.

ماده10) در صورتیکه اختلافی بین کارفرما و مجری بروز نماید که مربوط به تفسیر یا تعبیر هر یک از مفاد مندرج در قرارداد باشد ابتدا موضوع با توافق طرفین حل و فصل می گردد و چنانچه از طریق طرفین موضوع حل وفصل نگردد با طرح در مراجع قضایی ذیصلاح موضوع حل و فصل می گردد.

ماده 11) چنانچه در نتیجه وقوع حادثه غیرقابل پیش بینی و غیر فایل رفع که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته اند اجرای قرارداد غیرممکن گردد هریک از طرفین مکلف هستند ظرف 10 روز طرف دیگر را از وقوع حادثه به طور گتبی مطلع نمایند و حداکثر  تلاش خود را جهت رفع وضعیت قوه قاهره اعمال نمایند.

چنانچه با وجود انقضاء مدت 10 روز از تاریخ عدم اجرای قرارداد ، شروع مجدد قرارداد ممکن نباشد هریک از طرفین حق دارد قرارداد را خاتمه یافته تلقی نماید و به طرف دیگر اعلام نماید. در اینصورت مجری صرفا مستحق دریافت بهای آن بخش از گوضوع قرارداد است که که انجام داده است و چنانچه اضافه بر آن مبلغی دریافت نموده باشد متعهد به استرداد آن و انجام تسویه حساب است.

ماده 12) اقامتگاه

نشانی کارفرما: ..................................................................

نشانی مجری: کرج ، چهارراه طالقانی ، جنب دادسرا ، پلاک 744

ماده 13) تسجیل قرارداد:

این قرارداد در 2 نسخه که  جملگی حکم واحد را دارد تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسید.

              کارفرما                                                                                   مجری

         شرکت ........                                                                   گروه صنعتی پارسه سازه     

 

   

 

محصولات و خدمات گروه صنعتی پارسه سازه

.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از محصولات بر روی تصویر آن کلیک کنید

طراحی و ساخت اسکلت فلزی برج ها و ساختمان های عظیم جوشی و پیچ و مهره ای

طراحی و ساخت انواع استراکچر فلزی و پلت فرم بخصوص صنایع سیمان ، پتروشیمی ، نیروگاهی و ....

طراحی و ساخت انواع پل فلزی سبک و سنگین

طراحی و ساخت انواع پل عابر پیاده

طراحی و ساخت انواع سوله سنگین و سبک با سقف شیب دار و قوسی

سازنده تجهیزات ، قطعات و سازه های فولادی صنایع سیمان

طراحی و ساخت انواع مخازن فشار قوی مخصوصا صنایع پتروشیمی و سیمان و انواع سایر مخازن

طراحی و ساخت انواع مخازن استیل مخصوصا صنایع غذایی

طراحی و ساخت انواع اتاق بار کمپرسی ، کامیون و تریلی و انواع اتاق فلزی

طراحی ، ساخت و نصب جرثقیل کارگاهی از 5 تا 100 تن

کانکس اداری انواع کانکس در ابعاد مختلف

کانکس دو طبقه ، کانکس سه طبقه کانکس های دو طبقه و سه طبقه با طراحی انحصاری

تجهیز کارگاه ، تجهیز کمپ تجهیز کارگاه های پیمانکاری

خانه پیش ساخته با ساندویچ پانل خانه و دفتر کار پیش ساخته ساندویچ پانلی ، تجهیز کارگاه ساندویچ پانلی

کانکس های مخصوص کمپ با محوطه مسقف

طراحی و ساخت انواع برجک نگهبانی طراحی و ساخت انواع برجک نگهبانی

طراحی و ساخت پله فلزی ، پله فرار ، پله اضطراری طراحی و ساخت انواع پله فلزی ، پله فرار ، پله اضطراری

طراحی ، ساخت و نصب طبقات کارگاهی ( پلت فرم ) طراحی و ساخت انواع پلت فرم و طبقات کارگاهی

طراحی ، ساخت و نصب پارکینگ و سایبان طراحی و ساخت انواع پارکینگ ، ایستگاه ، سقف سبک

ستون ، بیلبورد ، دکل ، پایه آنتن طراحی و ساخت انواع ستون ، پایه آنتن ، دکل ، سکو ، بیلبورد

طراحی و ساختانواع رمپ پرتابل پیش ساخته طراحی و ساخت انواع رمپ پیش ساخته

طراحی و ساخت پل پرتابل پیش ساخته طراحی و ساخت انواع پل پیش ساخته

اجرای پوشش سقف انواع سوله و سازه اجرای پوشش سقف انواع سوله و سازه

 

برای توضیحات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

09126604171

09380213985

Alireza.shahbazkia@gmail.com


نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد