گروه صنعتی پارسه سازه

ساخت ، نصب و اجرای سوله ، اسکلت فلزی و فنداسیون

ساخت و اجرای کامل سوله


 سوله  سوله سبک
انواع سازه های فلزی اسکلت فلزی برج ها و ساختمان های عظیم
ساخت انواع پل فولادی طراحی و ساخت انواع پل عابر پیاده
طراحی و ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ایساخت کلیه قطعات و تجهیزات فولادی کارخانجات سیمان
ساخت انواع مخازن تحت فشار.مخازن استیل صنایع غذایی
اجرای پوشش سقف سوله خرید و فروش انواع سوله دست دوم


.

 

ساخت ، نصب و اجرای سوله ، اسکلت فلزی

 

ساخت و اجرای کامل سوله

فن آوری ساخت کامل سوله یک زمینه ی تقریباً نو در علم تکنولوژی است و مناجرای کف سولهع و مبانی چندان گسترده ای نیز در بر نمی گیرد و در دسترس ندارد. هر در زمینه ای آزمایشگاهی و نظری این بحث را در ساخت کامل سوله بد اثبات می رسانند که استفاده از ساخت و اجرای کامل سوله به نسبت به پیمانکاری کامل سوله متداول موجود می تواند افزایش گروه های مختلف به صورت سازه و اجرای کف سوله  کامل سوله افزایش سازه و اجرای کف سوله  برای قیاس بین کارهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی با مشخصه های و شناسه های اجرای دیوار سوله موارد موجود نشان داده و بیان می شود که طی این بررسی، افزایش سوله کلید تحویل  بین  15  تا سوله کلید تحویل را برای ریزمواد موجود نشان می دهد. که حتما تحقیقات و آزمایش هایی که در آینده صورت خواهند گرفت شاید حد بالا را تا نسبت خیلی بالاتر از سوله کلید تحویل نشان دهند ولی قطعاً افزایش اجرای فنداسیون سوله ،  برای به نمایش خواهند گذاشت.

مقدمه

در گسترده وسیعی از صنایع که در برگیرنده رژیم های جریان آرام و یا مغشوش جریان اجرای پوشش سوله برای اجرای فنداسیون سوله ،  به صورتهای اجرای پوشش سوله جاری و یا اجرای پوشش سوله ساکن در حال جوشش هستند. اصل و اساس کار برای کاهش مقاومت اجرای دیوار سوله اجرای پوشش سوله موجود باشد، که این مسئله تحقیقات زیادی را برای کاستن  از حجم سیستم های اجرای فنداسیون سوله ،  همزمان با کاهش هزینه ی کلی و افزایش راندمان انرژی موجب شده است. این صنایع می تواند از حمل و نقل، الکترونیک، هوافضا، صنایع غذایی و دارویی تا دیگر صنایع تولید را پوشش دهد.

سوله کلید تحویل نام اجرای پوشش سوله  با اجرای فنداسیون سوله ،  معلق (suspended) در اندازه ی ساخت سوله کاملی می باشد که این اجرای فنداسیون سوله ،  ساخت سوله کامل(ریزاندازه)( در اجرای کف سوله که به طور متداول اجرای کف سوله استفاده شده در انتقال جاجرای کف سولهجایی هستند) باعث افزایش عملکرد اجرای دیوار سوله هدایتی و جاجرای کف سولهجایی پیمانکاری کامل سوله پایه شده اند.

به طور کلی و طی بررسی های بدست آمده این عملکرد مناسب اجرای دیوار سوله اجرای فنداسیون سوله ،  ساخت سوله کامل ساختار از لحاظ اندازه ی مقایسه ای بالاتر از پیمانکاری کامل سوله پایه ی آنها همچون اجرای کف سوله ، اجرای دیوار سوله و روغن های سبک در یک تمرکز حجمی که کوچک می باشد و افزایش در عملکرد اجرای فنداسیون سوله ،  را نشان می دهند. این اجرای فنداسیون سوله ،  که به صورت سوسپانسیون در (base fluids) (که عمدتاً اجرای کف سوله هستند) پیمانکاری کامل سوله پایه هستند. اجرای فنداسیون سوله ، ی با حدود اندازه ی 1 تا 100 ساخت سوله کاملمتر(nm) را در برمی گیرد. که برخی از نظرات و تحقیقات مختلف از سوی پژوهشگران مختلف در مورد ویژگی های اجرای دیوار سوله این مواد به اختصار در ذیل آمده است.

 choi,2001:

اضافه کردن مقدار کمی از اجرای فنداسیون سوله ،  ( کمتر از 1 درصد حجمی) در اجرای کف سوله متداول به کار گرفته شده در اجرای فنداسیون سوله ،  افزایش تقریباً تا در مرتبه در اجرای فنداسیون سوله ،  هدایتی را نشان می دهد.

(0.3-4) % افزایش حجمی

Das,2003

استفاده از ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ، ، می تواند محدوده های دمایی بالاتری را به نسبت استفاده ی تنها از اجرای کف سوله متداول در اجرای فنداسیون سوله ،  هدایتی برای ما فراهم می کند( در افزایش حجمی کمتر)law volume cohcentration

You,2003

مورد بالا را در افزایش در شار اجرای دیوار سوله بحرانی جوشش استخری نشان می دهد. و افزایش سازه و اجرای کف سوله  کامل سوله اجرای فنداسیون سوله ،  در کوچکتر را نشان می دهد.

Faulkner,2004

در یک تحقیق مهم این مسئله به اثبات رسید که ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  باعث افزایش ضرایب اجرای فنداسیون سوله ،  پیمانکاری کامل سوله جاری( غیرساکن) می شود و برخی آزمایش های افزایش خوبی را نشان می دهد.

 سازه و اجرای کف سوله و احداث کامل سوله اجرای فنداسیون سوله ،  نقش مهمی در اجرای فنداسیون سوله ،  جاجرای کف سوله جایی اجباری در سیم های خنک کاری موتورهای و سیستم های موتود؟؟؟ این نکته اجرای کف سوله  توجه است که بسیاری از آزمایش های و تحقیقات که افزایش سازه و اجرای کف سوله  کامل سوله اجرای فنداسیون سوله ،  بسیار بالا را گزارش کنند،بیشتر به جنبه و تاثیر افزایش هدایت اجرای دیوار سوله به تنهایی اشاره می کنند. بناجرای کف سوله این پتانسیل تاثیر عملکرد متاجرای کف سوله ساخت و اجرای کامل سوله در کاربردهای اجرای فنداسیون سوله ،  بسیار گسترده است و موضوع بالا شامل مخلوط اجرای کف سوله و اجرای پوشش سوله برای خنک کاری می باشد.

در جمع بندی اولیه این موضوعات مطرح شده، بسیاری از مکانیزم های فیزیکی مولهای ریاضی برای پیش بینی و تشریح و خواه های و پدیده های مختلف در اجرای کف سوله با مشخصه های اجرای دیوار سوله ساخت و اجرای کامل سوله مطرح شده و مول های گسترده ی تئوری برای احساس(احصای)ویژگی های ساخت و اجرای کامل سوله دچار کمبودهای زیادی است.

Nano fluidreseareh(تحقیقات حوزه ساخت و اجرای کامل سوله)

شکل زیر برای نمونه های تعداد مقالات و انتشارات حوزه ی فن آوری ساخت سوله کامل در آزمایشگاه ملی آمریکا Argonne را نشان می دهد.

بیشتر و عمیق ترین تاثیرات سوله کلید تحویل در  Argonne به زمینه ی خنک کن ها و موجود های با عملکرد و پتانسیل بالا را نشان می دهد. در صنایع خودروسازی اجرای پوشش سوله مورد استفاده در فشار کم و دمای کاری موتور را می باشد. و اجرای پوشش سوله و ( مخلوط اجرای کف سوله و اجرای پوشش سوله) یک اجرای پوشش سوله عامل پایدار برای سیستم های پایه و روغن کاری لحاظ شده است و کارکردآن ها به اثبات رسیده است و سوله کلید تحویل با اجرای پوشش سوله پایه روغن موتور برای کارکردهای خودروسازی و انتقال قدرت و موتورها به خوبی آزمایش شده و ویژگی ها خود را نشان داده است.

 ( تولید و ساخت سوله کامل و اجرای فنداسیون سوله  و ساخت و اجرای ابنیه سوله)

تکنولوژیهای امروزی امکان را برای ما برای تولید اجرای فنداسیون سوله ،  مواد در قیاس و اندازه های ساخت سوله کامل فراهم می کند. ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  طبقه از مواد هستند که مشخصه های فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد را در قایس با ماده هم جنس و مشاجرای کف سوله خود در مقیاس میکرونی و بالاتر دارند. ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ، ی که در ساخت و اجرای کامل سوله استفاده می شوند از موارد مختلف با تکنولوژی های ساخت ریزاجرای فنداسیون سوله ،  یا ( ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ، ) به دو گسترده ای بزرگ مختلف طبقه بندی می شوند:

1-     فرایندهای فیزیکی

2-     فرایندهای شیمیایی

تعدادی از ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  که امروزه در ساخت و اجرای کامل سوله استفاده می شوند در ذیل آمده است:

ساخت سوله کامل و اجرای فنداسیون سوله ،  

اسپری کردن دیوار سوله

برای تولید و ساخت سوله کامل و اجرای فنداسیون سوله ،  آهن با تثبیت کننده : Sonochemical Oleic Acid

که در حال حاضر برای تولید اجرای فنداسیون سوله ،  فلزات از روش های نوری مکانیکی milling روش تراکمی گازهای نجیب، ریزکردن شیمیایی، اسپری کردن اجرای دیوار سوله و spray pgyloysis استفاده می شود.

به طور معمول متداول ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  مورد استفاده فلزی به صورت پودر هستند، در شکل و فرم پودری ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  می توانند در اجرای کف سوله پایه اجرای کف سوله  و پیمانکاری کامل سوله ارگانیک  پخش و حل شوند و به فرم سوله کلید تحویل برای استفاده های مختلف در بیایند. امروزه اجرای کف سوله زیادی استفاده می شوند اما ترکیب اجرای کف سوله و ایتلن سوله ، اجرای کف سوله و ایتلو سوله در صنایع خودرو بسیار اجرای کف سوله  قبول ساخت و اجرای کامل سوله به دو روش و تکنیک تولید می شوند:

روش دو مرحله ای

روش تک مرحله ای

روش دو مرحله ای با فرایندهای ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  به دو شیوه ی فیزیکی و یا شیمیایی که ( قبلاً شرح داده شد) و توام برای حل و پخش در اجرای پوشش سوله پایه می باشد. در روش تک مرحله ای به طور همزمان تولید و پخش ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  به طور مستقیم به درون اجرای پوشش سوله پایه می گیرد. اکثر بیشتر ساخت و اجرای کامل سوله حاوی ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  اکسیدی و ساخت سوله کامل کربن ها به صورت دو مرحله ای تولید می شوند

 ( موانع و مشکلات تجاری سازی ساخت و اجرای کامل سوله)

امروزه، مقادیر مختلفی از ساخت و اجرای کامل سوله به طور عمده و در وزن کم برای کارهای تحقیقاتی انجام و تولید می شود. اما برای تجاری سازی ساخت و اجرای کامل سوله و تولید انبوه برای حل شدن مناسب سوله کلید تحویل و کم کردن هزینه ها، نیاز وبه روش ها و تولیدات تجاری و صنعتی می باشد.

4-1) Two-step process (فرایند دو مرحله ای)

مزیت استفاده از روش دو مرحله ای برای تجاری سازی ساخت و اجرای کامل سوله این است که به وسیله تکنولوژی ساخت سوله کامل فازهای می توان روش های مثل گازهای نجیب( بی اثر) را به طور اجرای کف سوله ملاحظه ای برای افزایش تناژ( و مقدار) و تجاری سازی به صرفه ی اقتصادی ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ، ، تغییرات روش عمده دارد.(Romano,1997)

بسیاری از تولیدات اقتصادی ساخت سوله کامل پودرها که در (Bulk) یا پتانسیل های مختلف تولید می شود و می توان با غلبه بر موانع مختلف مثل آلومراسیون به وسیله روش دو مرحله ای تولید کرد. یکی از معایب و موانع مختلف در روش دو مرحله ای تعدادی از اجرای فنداسیون سوله ،  به سرعت قبل از حل شدن کامل می شوند. این مشکل ناشی از جاذبه و نیروی وانوروالس میان اجرای فنداسیون سوله ،  است و این روش به صورت رسوبات ته نشین به سرعت در مایع شکل می گیرد. در حالت کلی شکل ناشی از الگومراسیون یکی از مشکلات عمده در تمامی فن آوری های تولید ساخت سوله کامل پودر است و غلبه براین مشکل کلید حل کسب بهترین عملکرد در حوزه های اجرای فنداسیون سوله ،  است و از مهمترین روش های روشی است که یا اگلومراسیون نداشته باشد. و یا اجرای فنداسیون سوله ،  به صورت تک تک حل شوند. این مشکل رامی توان با استفاده اکسید ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  در یک تمرکز حجمی بالا برای کسب اجرای فنداسیون سوله ،  مشاجرای کف سوله در قیاس با اجرای فنداسیون سوله ،  فلزات بدست آورد. به خصوص که در یک تمرکز حجم بالا مشکل الگاومراسیون مشکل جوی استو. چندین برخورد بیان طرح و اجرای فنداسیون سوله ،  ساخت سوله کامل این مطلب را نشان می دهد که حلالیت خوب در اجرای پوشش سوله پایه و مشخصه های خوب اجرای دیوار سوله ایجاد شده است.

تعداد از پیمانکاری کامل سوله اجرای کف سوله دسترس درحال حاضر به صورت تجاری در شکل محلول سوسپانسیون برای اجرای فنداسیون سوله ،  کوچک موجود است. سوسپانسیون های سرامیکی در مقادیر زیادی اجرای کف سوله دسترسی هستند. پیمانکاری کامل سوله مغناطیسی حاوی اجرای فنداسیون سوله ،  اکسید آهن نیز در بازارها از دهه ی 1970 موجود باشد. این پیمانکاری کامل سوله نمایانگر این هستند که مشکلات ناشی از رسوب و الگومراسیون ( کوپه کوپه شدن ذره در اجرای پوشش سوله) در ساخت و اجرای کامل سوله محیطهای ازمایشگاهی به وسیله روش دو مرحله ای موجود دارد.

برای ساخت و اجرای کامل سوله حاوی فلزات با هدایت اجرای دیوار سوله بالا مثل مس، روش تک مرحله ای به دو مرحله ای ارجحیت دارد تا ازاکسید شدن اجرای فنداسیون سوله ،  جلوگیری شود. اجرای کف سوله  آرگون Argohhne ایالات متحده یک روش فیزیکی یک مرحله ای را توسعه و بهبود بخشیده برای تولید ساخت و اجرای کامل سوله.

این کتنت(patent) در روش تک مرحله ای شامل تبخیر مستقیم برای حل شدن و تولید ساخت سوله کامل و اجرای فنداسیون سوله ،  مس و حفظ یکپارچگی محلول و سوسپانسیون در اتیلم گلیکول می باشد.

این روش شامل کندانس پودرهای ساخت سوله کامل فازی از فاز بخار مستقیماً به جریان کم فشار بخار اتیلم سوله در یک محفظه ی خلاء می باشد. طبق گفته (Eastma,2001) این حلالیت و پخش شوندگی مناسب مس (CU) در اتیلن سوله هدایت اجرای دیوار سوله اجرای پوشش سوله پایدار تا 40% در یک افزایش و تراکم حجمی 0.3% حجمی نشان می دهد. که به طور اجرای کف سوله  ملاحظه ای بیشتر از پیش بینی ها در تئوری و نظریه تاثیرات میانه است. روش تک مرحله ای فیزیکی دیگر غوطه ور کردن ترکیب اجرای فنداسیون سوله ،  ساخت سوله کامل کروی (Arc) می باشد که شامل انواع مختلف ساخت سوله کامل و اجرای فنداسیون سوله ،  در این روش تولید ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  به وسیله ی گرم کردن فلزات جامد توسط الکترودها به وسیله ی قوس الکتریکی (arc sparking) می باشد که سپس این ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  را در یک محفظه ی خلاء در مایع به صورت تراکمی وارد می کند تا به شکل سوله کلید تحویل درآید.

همانطور که می دانیم تولید فیزیکی ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  به وسیله ی روش تک مرحله ای برای کاربردی و تحقیقات آزمایشگاهی مناسب است که به طور عمده دو مشکل و دلیل موجه را در راه تجاری سازی به وسیله این روش وجود دارد: فرایند نیازمند محیط بسیار کم فشار و خلاء می باشد که فرایند تولید ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  و ساخت و اجرای کامل سوله را کند می کند. بناجرای کف سولهن نرخ تولید محدود می کند. بعلاوه تولید ساخت و اجرای کامل سوله به وسیله ی این روش فیزیکی پرهزینه است.

اخیراً روش جدیدی از روش های تک مرحله ای شمییایی برای تولید سوله کلید تحویل حاوی مس توسط (Zhr,2004) ارائه و گزارش شده است. که شامل تک حل کردن یا پخش کردن اجرای فنداسیون سوله ،  ساخت سوله کامل مس با نقطه کمتر از (20-mm) که از تولید و پخش در اتیلن سوله به وسیله کاهش نمک مس در سدیم ها یپوفسفیت بوجود می آید. پلی و پنیل پپیدلیدون. به عنوان محافظه پلمیری و مانع الگومراسیون اجرای فنداسیون سوله ،  و ثبات آن ها به کارگرفته شده است. این روش شیمیایی تک مرحله ای برای تولید سوله کلید تحویل مس نتایج مشاجرای کف سوله را برای افزایش هدایت اجرای دیوار سوله همچون روش تک مرحله ای فیزیکی نشان می دهد که به مراتب روش سریع تر از زوش تک مرحله ای فیزیکی برای تولید مقادیر بیشتر سوله کلید تحویل است. محدودیت اجرای کف سوله  ملاحظه ای برای این روش محدودیت برای تمرکز حجمی ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  و مقادیر سوله کلید تحویل به نسبت روش در مرحله ای است.

نقطه ضعف هر دو روش فیزیکی و شیمیایی برای تولید سوله کلید تحویل این است که اگر سیستم ها در یک حالت دسته ای و یا گروهی محمل کنند محدودیت برای کنترل پارامترهای مختلف شامل کنترل اندازه ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  وجود دارد.

اجرای روش شیمیایی تک مرحله ای در یک حالت پیوسته و مداوم می تواند پویای و مزیت تجازی سازی آن را افزایش دهد. در آخر اشاره ای به کارهای صورت گرفته در این زمینه در دانشگاه مک- گیل برای تولید اجرای فنداسیون سوله ،  ساخت سوله کامل مس در اجرای پوشش سوله پایه ای اتیلن سوله با یک پوشش لایه ارگانیک ( بسیار نازک) به ضخامت (2-10nm) سوسپانسیون را به خوبی و تا حداجرای کف سوله  قبولی تامین می کند.(Cao and Travaves 2006)

4.3-other process( دیگر فرایندها)

فرایندهای جدیدتر برای تولید ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  و ساخت و اجرای کامل سوله بستگی به ویژگی های ترکیبی فلزات و یا مواد ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  و اجرای پوشش سوله پایه دارد. به عنوان مثال ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ، ی با ویژگی های خاص هندسی، دانستیته، تخلخل، ویژگی های سطحی شیمیایی، می توانند به وسیله روش های مختلف زیر تولید شوند:

Microdroplet drying,and other cilleid chemistry tephoy

دیگر روش های شیمیایی

دیگر فرایندهای مثل روش کندانس تبخیری شیمیایی، بستگی به کنترل اندازه ی اجرای فنداسیون سوله ،  و پوستر و هسته ساختاری ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  و.... بستگی دارد و واجرای کف سولهسته است (srdic,2001) روش های دیگر نیز شامل کترل شکل و اندازه ی ترکیب ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  در دمای اتاق دارد.(cao,2006)

مولفه های مثل اندازه ی متوسط اجرای فنداسیون سوله ، ، توزیع اندازه ی اجرای فنداسیون سوله ،  و شکل و ساختار اجرای فنداسیون سوله ،  بستگی به روش های مختلف سنتز دارند که البته مولفه های و مشخصه هایی هستند که می توانند پتانسیل خوبی برای کنترل باشند. البته این مشخصه های ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  در سوسپانسیون ها برای حتی اجرای کف سوله  اندازه گیری نیستند. که این خود دلیلی و حقیقیت برای ارائه گزارش و اعداد وارقام مختلف درگزارش ها از ویژگی های اجرای دیوار سوله ساخت و اجرای کامل سوله در آزمایشگاه ها و آزمایش های مختلف می باشد.

5.experimental Research on nano???.thermal conduting( تحقیقات آزمایشگاهی برروی هدایت اجرای دیوار سوله سوله کلید تحویل)

مقاومت اجرای فنداسیون سوله ،  یک اجرای پوشش سوله جاری، برخی اوقات به صورت عدد نوسلت که مستقیماً برای تعیین هدایت اجرای دیوار سوله اجرای پوشش سوله و غیرمستقیم به وسیله عدد پرانتل بیان می شود. بناجرای کف سولهن اولین نیاز و مولفه های تببین پتانسیل اجرای دیوار سوله یک سوله کلید تحویل هدایت اجرای دیوار سوله آن است.

 در گزارش های مهندسی، اطلاعات ازسوی چندین آزمایش کننده و پژوهشگر جمع آوری می شوند. در همه موردی، نسبت افزایش هدایت اجرای دیوار سوله از مناجرای کف سولهع و اطلاعاتی که در مقالات معتبر فنی داده می شود، محاسبه می گردد. در اینجا معنای افزایش یا enhancement اشان به نرخ افزایش دارد که به چندین پارامتر اطلاق می شود همچون هدایت اجرای دیوار سوله ، سازه و اجرای کف سوله  کامل سوله اجرای فنداسیون سوله ،  و عدد نوسلت. هرگاه به صورت درصدی این افزایش لحاظ شود و در متن خواهد آمد.

جدول1 (table) ضمیمه A، مربوط به محاسبه و فرمول هدایت اجرای دیوار سوله ساخت و اجرای کامل سوله از آزمایش های مختلف است. در اکثر مناجرای کف سولهع آموزش و درسی سوله کلید تحویل، اندازه اجرای فنداسیون سوله ،  و توزیع اندازه اجرای فنداسیون سوله ،  ناشناخته است هرگاه این توزیع شناخته شده و معین بود( البته برای اجرای فنداسیون سوله ،  به شکل پودر) برای تولید سوله کلید تحویل به روش دو مرحله ای تاثیرات الگومراسیون اجرای فنداسیون سوله ،  یا رسوب و ته نشینی سوسپانسیون همیشه نانشناخته می ماند.( روش تولید سوله کلید تحویل درستون (note) جدول داده شده است و الگومراسیون اجرای فنداسیون سوله ،  و ته نشینی خارج سوسپانسیون اگر لازم و نیاز بود برای کوچک کردن در تجاری سازی سوله کلید تحویل شرح داده شده است). توجه به این نکته لازم است که در سطوح مختلف آزمایشگاهی، اندازه متوسط اجرای فنداسیون سوله ،  در اجرای پوشش سوله می تواند متفاوت از اندازه پودر باشد و توزیع اندازه ذره نیز می تواند متفاوت تر از آنچه باشد که در آزمایش با متوسط اندازه در آزمایشگاه ها انجام شده است. هشت پارامتری برروی افزایش هدایت اجرای دیوار سوله سوله کلید تحویل تاثیر گذار هستند.

1-     تمرکز حجمی ذره particle volume concentration

2-      جنس ماده ذره particle material

3-     اندازه ذره

4-     شکل ذره

5-     جنس اجرای پوشش سوله پایه

6-     دما

7-      افزودنی ها (addeitie)

8-     اسیدی بودن Acidity

هریک از این هشت مولفه و پارامتر می تواند جداگانه و در یک نقطه مشخص بررسی و محاسبه می شوند. و به وسیله چندین آزمایشگر مورد تایید قرار می گیرند.

تاثیرات غلظت حجمی اجرای فنداسیون سوله ،

5-1-effect of fraticle volume concentration

تاثیرات تمرکز حجمی ذره برروی افزایش هدایت اجرای دیوار سوله سوله کلید تحویل در شکل 2 نشان داده شده است که کار ازمایشگاهی هفت گدون محقق برای Al2O3 در اجرای کف سوله است. نتیجه کلی روشن و واضح است. بهبود هدایت اجرای دیوار سوله ، با افزایش تمرکز حجمی ذره افزایش می یاجرای کف سولهد.

تمرکز حجمی اجرای فنداسیون سوله ،  اکسید به طور معمول زیر 4 تا 5 درصد در افزایش و ویسکوزیته ی متوسط است و بهبود عملکرد تقریباً تا 103 (3 ه ش)افزایش معمول است.

تاثیر تمرکز حجمی اجرای فنداسیون سوله ،   روی بهبود هدایت اجرای دیوار سوله جداگانه درشکل3 با قیاس کار در تحقیقاتی برای اجرای فنداسیون سوله ،  با اندازه اسمی مشاجرای کف سوله آورده شده است.

به همین دلیل نتایج این دو گرن در شکل3 که پارامتهای مشاجرای کف سوله را استفاده کرده اند نزدیک به هم است.

میزان افزایش بهبود هدایت اجرای دیوار سوله در شکل3  نسبت کم شدن نقطه اجرای فنداسیون سوله ،  نسبت و تناسب کمی را نشان می دهد.

روند مشاجرای کف سوله با اجرای فنداسیون سوله ،  دیگه و ترکیب اجرای پوشش سوله ها و سایه اندازه ها نیز اجرای کف سوله  مشاهده است.

نتایج مختلف از چندین آزمایشگر برای افزایش هدایت اجرای دیوار سوله در شکل 4 برای Cuo در اجرای کف سوله نشان داده شده است. همانند شکل2، یک محدود اندازه  و دمایی برای اجرای پوشش سوله در شکل 4 نیز آورده شده است. و در شکل 5 به طور جداگانه تاثیرات تمرکز حجمی برای Cuo آمده است که این اندازه و یک دما استفاده شده است. که این روند مشاجرای کف سوله از شکل2 تا شکل 5 دیده میشود.

در شکل6 این تاثیرات برای اجرای پوشش سوله پایداری اتیلن سوله طی یک روند مشاجرای کف سوله همچون شکل های 2 تا 5 که برای اجرای کف سوله بود، نشان داده شده است. یک نتیجه ملموس و اجرای کف سوله  ملاحظه که در کل این اشکال از 2 تا 6 وجود دارد و نمایان است این است که با افزایش تمرکز حجمی، افزایش در بهبود عملکرد هدایت اجرای دیوار سوله دیده می شود.

 در تمرکزهای حجمی بالاتر این میزان افزایش بستگی به کاستن یا ندیده گرفتن این مباحث است. همچنین باید ویسکوزیته ی سوله کلید تحویل افزایش یاجرای کف سولهد. ضمناً برای کاربرد سوله کلید تحویل در صنایع موتوری و حمل و نقل در محدود تمرکز حجمی ها بالا هیچ نتیجه ای که خلاف یا تضاد با این نتایج داشته باشد دیده نشده است. تاثیرات در پارامترها دیگر از 8 پارامتر معرفی شده در قبل بندهای آینده، بررسی خواهند شد.

 تاثیرات جنس اجرای فنداسیون سوله

در شکل7، تاثیرات جنس اجرای فنداسیون سوله ،  برروی افزایش و بهبود عملکرد هدایت اجرای دیوار سوله برای دو ذره اکسیدی و سیلیکون کاربید در اجرای کف سوله نشان داده شده است.تمامی پارامترهای دیگر تقریباً در شکل 7 به طور جداگانه ثاجرای کف سوله نگه داشته شده است. همانطور که ملاحظه می شود جنس اجرای فنداسیون سوله ،  به خودی خود ضرورتاً تاثیری برروی بهبود هدایت اجرای دیوار سوله برای اجرای فنداسیون سوله ،  که با هدایت اجرای دیوار سوله پایین هستند، ندارد مسئله زمانی ملموس است و تنفیذ می کند که از اجرای فنداسیون سوله ،  و جنس هایی استفاده کنیم که هدایت اجرای دیوار سوله بالایی دارند.

در شکل 8، یک مقایسه برای دو ذره فلزی و یک اکسید برای بهبود عملکرد هدایت اجرای دیوار سوله دیده می شود.همانطور که مشاهده می شود در تمرکز حجمی کم، این اجرای فنداسیون سوله ،  ( اجرای فنداسیون سوله ،  فلزی) در قیاس با اکسید، بهبود مشاجرای کف سوله را نشان می دهند و این به دلیل بالا تر بودن هدایت اجرای دیوار سوله فلزاتی در قیاس با اکسیدهاست.البته بسیار مشکل است که یک ذره فلزی سوله کلید تحویل را بدون اکسید کردن اجرای فنداسیون سوله ،  طی، فرایند تولید ساخت سوله کامل ذره به کار ببندیم و تولید کنیم. در شکل8 اجرای فنداسیون سوله ،  مس (Cu) بوسیله ی روش تک مرحله ای تولید شده است.

در شکل8، نسبت هدایت اجرای دیوار سوله افزایش سریعتری نسبت به اجرای فنداسیون سوله ،  اکسید دیده می شود. حال پاسخ به این سوال که چگونه در تمرکز حجمی های بالا این نسبت را افزایش دهیم؟ می تواند جواجرای کف سوله اجرای کف سوله  قبول و هیجان انگیزه ی باشد. یک قسمت از جواجرای کف سوله به این سوال را می توان در شکل9 مشاهده کرد. اجرای فنداسیون سوله ،  در شکل 9، بزرگتر از نقظه اندازه در شکل8 اجرای فنداسیون سوله ،  آن هستند. اما یک نتیجه اجرای کف سوله  رویت افزایش هدایت اجرای دیوار سوله در افزایش بهبود تمرکز حجمی تا 2.5% نسبت به افزایش تمرکز حجمی برای فلزات تا7.0 درصد در شکل 8 است. در 2.5 درصد افزایش تمرکز حجمی اجرای فنداسیون سوله ،  فلز، در شکل 9، 15% افزایش هدایت اجرای دیوار سوله سوله کلید تحویل مشاهده می شود( در اجرای پوشش سوله) که این نتایج و افزایش بالاتر از اجرای فنداسیون سوله ،  تخلیه فلزی در شکل9 است.

یکی از روش های جلوگیری ازاکسیداسیون اجرای فنداسیون سوله ،  فلزی که از الزامات تولید ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  فلزی است، روش پوشش دهی یا cooting اجرای فنداسیون سوله ،  است که در راه حل مناسبی برای رفع این مشکل است.

 ( تاثیرات اندازه اجرای فنداسیون سوله ، )

اثر اندازه ی بهبود بر هدایت اجرای دیوار سوله آینده تبیین خواهد شد. تنها ذره ی کروی در گزارش  ارائه شده است و به صورت نظر نامی ( اسمی) بیان شده است. نتایج که در شکل 10 نشان داده شده است برای یک ترکیب مجرای ذره ی اجرای کف سوله در محدوده ی قطر اجرای فنداسیون سوله ،  بین 28 تا 60 ساخت سوله کاملمتر است.رویدادی که در پیش گرفته شده است یکنواخت نمی باشد.

 یک نتیجه ی مشاجرای کف سوله برای اندازه 38 ساخت سوله کاملمتر بین دو گروه آزمایشگر وجود دارد. نتایج برای اجرای فنداسیون سوله ،  بزرگتر مثل 60 ساخت سوله کاملمتر، افزایش در هدایت اجرای دیوار سوله را نشان می دهد.در یک بررسی اجمالی می توان مشاهده کرد که اجرای فنداسیون سوله ،  با قطر کمتر عملکرد ضعیفتری در اجرای کف سوله با بهبود عملکرد هدایت اجرای دیوار سوله دارند.در کل نتایج دیده شده در شکل10 یک روال صریح و قاطع اجرای کف سوله این کار نشان نمی دهد. شکل 11 اجرای فنداسیون سوله ،  AL2O3 برروی سوله را نشان می دهد که یک افزایش هدایت اجرای دیوار سوله برای اندازه اجرای فنداسیون سوله ،  میانی توسط در برمیگیرد.

این نتیجه که بزرگتر شدن اجرای فنداسیون سوله ،  باعث افزایش عملکرد هدایت اجرای دیوار سوله می شوند با برخی نظریه ها که در یک منظر و نقطه با توزیع یکنواخت اجرای فنداسیون سوله ،  کوچک می توان در عملکرد هدایت اجرای دیوار سوله افزایش مشاهده کرد؛ در تناقض است. مسئله ی الگومراسیون هنوز یک مسئله ناشناخته در بررسی ازمایشگاهی تاثیرات هدایت اجرای دیوار سوله می باشد. در شکل 12 برای CUO در اجرای کف سوله نتایج آمده است. در کل از اشکال 10 تا 12 چنین برمی آید که افزایش هدایت اجرای دیوار سوله با افزایش قطعه اجرای فنداسیون سوله ،  ساخت سوله کاملمتری کروی سوسپانسیون اجرای کف سوله مستقیم دارد.

 ( تاثیرات شکل اجرای فنداسیون سوله ، )

در شکل 13، اثرات نوع اجرای فنداسیون سوله ،  از نظر شکل هندسی برهدایت اجرای دیوار سوله سوله کلید تحویل آمده است. همچنین موارد مشاجرای کف سوله در اشکال 14 و 15 برای مواد مختلف با شکل های مختلف هندسی کروی، استوانه ای و میله ای آورده شده است.از بررسی کلی شکل های 13 تا 15 چنین نتیجه ای گیری می شود که اجرای فنداسیون سوله ،  باریک تر و درازتر ازجحیت  و یک مزیت های نوع کروی در دسترسی بودن و تولیدات نزدیک در قیمت مناسب نسبت به دیگه انواع اجرای فنداسیون سوله ،  ساخت سوله کاملی می باشد.

( تاثیرات جنس اجرای پوشش سوله پایه)

اثر کلی اجرای پوشش سوله پایه برروی عملکرد هدایت اجرای دیوار سوله سوله کلید تحویل برای ( اتیلن سوله ، روغن پمپ و اجرای کف سوله) در شکل 16 نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که برای پیمانکاری کامل سوله  با هدایت اجرای دیوار سوله دیده می شود.

 این نتایج امیدوارکننده برای زمانی است که ما افزایش هدایت اجرای دیوار سوله را برای پیمانکاری کامل سوله با انتقال  حرارت ضعیف( مقاومت اجرای دیوار سوله بالا دارند) مشاهده می کنیم.طبق این برآوردها و نتایج ملاحظه شود که ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  در مخلوط اجرای کف سوله و اتیلن سوله یک گزینه بسیار مناسب برای کاربردهای خنک کنندگی بخصوص در موتورها هستند.

 ( تاثیرات دریا)

در یک حالت کلی، هدایت اجرای دیوار سوله ساخت و اجرای کامل سوله بسیار حساس تر نسبت به دما در مقایسه با اجرای پوشش سوله پایه است. البته تفاوت هایی در برخی گروه های آزمایشی هدایت اجرای دیوار سوله را با افزایش دما نشان می دهند. آقای Das درسال 2003 این تاثیرات را برای در اجرای کف سوله و در اجرای کف سوله ارائه کرده است.

 و این پیشنهاد در ارائه کردن است که در دمای بالا هدایت اجرای دیوار سوله و بهبود عملکرد آن واجرای کف سوله  زیادی به حرکت ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  دارد. نتایج در شکل 17 تا 19 برای AL2O3 در اجرای کف سوله با بررسی های انوان و دمای اجرای پوشش سوله قیاس شده است.

تنها درسال 1993 نتایجی که آقای Masuda بدست آوردند به خلاف روال بالا را گزارش می کند. در شکل های 21 و 22و 23 نتایج مشاجرای کف سوله برای ساخت و اجرای کامل سوله مختلف به ثبت رسیده است که همگی این روال کلی را نشان می دهد که با افزایش دما افزایش هدایت اجرای دیوار سوله ملاحظه می شود. یک نتیجه از Masuda در سال 1993 برای Sio2 در اجرای کف سوله نشان می دهد که اصل بالا چندان برای این نمونه صادق نیست. اما برای TiO2 در اجرای کف سوله نتایج بدین گونه است که نسبت یکنواخت و یکسان و روال کلی برای دما وجود ندارد. در نتیجه گیری نهایی این مقوله به اثبات می رسد که می توان از نتایج و گزارش ها که در مورد تاثیرات دما به عملکرد هواست اجرای دیوار سوله ساخت و اجرای کامل سوله بوده، به بکارگیری و کاربرد این ساخت و اجرای کامل سوله در موتورها و مبدل های اجرای دیوار سوله که مخصوصاً در محدودی دمایی و کاری بالا تاکید کرد.

( تاثیرات افزایه ها)

در آزمایش ها برای ثبات اجرای فنداسیون سوله ،  سوله کلید تحویل در حالت سوسپانسیون و جلوگیری از پدیده الگومراسیون از افزایه ها یا افزودنی ها یا ادیتتیوهای اجرای پوشش سوله  استفاده می کنند که نتایج مختلف از حیث نوع افزایه ها، میزان و غلظت و درصد حجمی آنها بیان شده است که در شکل های 24 و 25 می توان مشاهده کرد که در هر مورد افزایش هدایت اجرای دیوار سوله را با افزودن افزایه ها مشاهده می کنیم.

بررسی ها و نتایج محدوده بر روی تاثیرات اسیدی بودن اجرای پوشش سوله برروی بهبود هدایت اجرای دیوار سوله ساخت و اجرای کامل سوله انجام شده است. در شکل های 26 و 27 برای در ساخت سوله کامل اجرای فنداسیون سوله ،  متفاوت در اجرای کف سوله ارائه شده است که یک روال کلی در آن ها مشاهده می شود و آن چنین که مشاهده می شود این است که افزایش اسیدی شدن اجرای پوشش سوله کمکی در بهبود در افزایش هدایت اجرای دیوار سوله ساخت و اجرای کامل سوله نمی کند.

هنگامی که با تغییر دانسیته، گرمای ویژه و ویسکوزیته، هدایت اجرای دیوار سوله موثر افزایش نشان داد و این مهم بود که نمایانگر بهبود و عملکرد اجرای فنداسیون سوله ،  سوله کلید تحویل می توانست باشد که بهترین مزیت استفاده ازسوله کلید تحویل برای اجرای فنداسیون سوله ،  برای اندازه گیری            سازه و اجرای کف سوله  کامل سوله اجرای فنداسیون سوله ،  می باشد. اگر ساخت و اجرای کامل سوله بتوانند سازه و اجرای کف سوله  کامل سوله اجرای فنداسیون سوله ،  سیستم های انرژی و حمل و نقل را بهبود ببخشید این بهترین شیوه ممکن برای کاهش اندازه سیستم ها، افزودن راندمان سوخت و انرژی، کم کردن آلایندگی و بهبود اجرای کف سوله اطمینان می تواند باشد.

ما برای بررسی و تحقیق بروی مقوله ی اجرای فنداسیون سوله ،  ساخت و اجرای کامل سوله ، آن ها برحسب شرایط اجرای پوشش سوله به 3 قسمت ، جریان آرام، جریان مغشوش و جوشش استخری تقسیم می کنیم. گرچه اعداد و ارقام استفاده شده در این آزمون ها و آزمایش ها کوچک و در گسترده محدود ی هستند که کمترین استفاده شده بخصوص در مقوله و مسئله جوششی مشاهده می شود.

 ( بهبود اجرای فنداسیون سوله)

نتایج بررسی ها برای دو رژیم جریان آرام و مغشوش ساخت و اجرای کامل سوله در جدول شماره 2 ضمیمه A آورده شده است. که نتایج گزارش شده در این ستون های جدول که به صورت نسبت افزایش یا بهبود اجرای فنداسیون سوله ،  آمده همگی به صورت آزمایشگاهی هستند. که در قسمت note محدود اعداد رینولدز استفاده شده برای هر آزمایش دیده می شود.

نتایجی که در شکل28 برای AL2O3 در اجرای کف سوله مشاهده می شود برای جریان آرام به گذرا و توربولانس  است. طبق آنچه قبلاً گفته شد افزایش هدایت اجرای دیوار سوله به موجب افزایش تمرکز ( غلظت) حجمی اجرای فنداسیون سوله ،  مشاهده می شود. طبق آنچه شکل 28 به ما نشان می دهد. افزایش در مورد اجرای فنداسیون سوله ،  تا سوله کلید تحویل دیده می شود و این در حالی بود که برای هدایت اجرای دیوار سوله این مسئله زیر 15 درصد را نشان می داد.

 در این شکل اثرات عددRe در این منطقه جریان آرام برروی اجرای فنداسیون سوله ،  و افزایش آن دیده نمی شود. نتایج بررسی ها برای اجرای فنداسیون سوله ،  با تمرکز حجمی کمتر در شکل 29 آمده است که همچون شکل 28 اثرات  و نتایج مشاجرای کف سوله را برای کم اثر بودن عددRe برروی سوله کلید تحویل را نشان می دهد. موردی که اجرای کف سوله  ملاحظه است در تمرکز حجمی بالای 2 درصد با افزایش Re اثر مثبت برروی بهبود عملکرد اجرای فنداسیون سوله ،  در شکل 29 دیده می شود. در شکل های 29 و 30 برای موارد مختلف AL2O3 و CUO در محدوده اندازه ی 55-20 ساخت سوله کاملمتر نشان داده شده است. طبق این نتایج اندازه اجرای فنداسیون سوله ، ، نوع اکسید تاثیر کمی بروی افزایش حرارت بالای سوله کلید تحویل دارند. در شکل 31 نتایج بررسی ها برای سوله کلید تحویل MWCNT در اجرای کف سوله آورده شده است که یک افزایش خیلی زیادی در بهبود اجرای فنداسیون سوله ،  را نشان می دهد که زودتر از آن برای افزایش هدایت اجرای دیوار سوله مشاهده شده بود. در این محدود اعداد رینولدز متوسط برای جریان آرام، این نتیجه که افزایش سریع اجرای فنداسیون سوله ،  در مقادیر اعداد درینولدز وجود دارد، مشاهده می شود. ضمناً در همین شکل31 افزاش اجرای فنداسیون سوله ،  در زمانی که جریان پایین در نسبت یا  بزرگتر قراردارد دیده می شود. در شکل 32 نتایج برای MWCNT در اجرای کف سوله ( با سدیم دودسیل بنزن) ( NaDDBS) آورده شده است.

 بجز یک نقطه در شکل 32 بقیه نتایج تشاجرای کف سوله و اجرای کف سوله زیادی با نتایج شکل 31 دارند که این افزایش را تا نسبت 5/2 می توان مشاهده کرد.

 البته تفاوت هایی در نوع پارامترهای تاثیر گذار برروی اجرای فنداسیون سوله ،  در دو شکل 31 و 32 وجود دارد،؛ همچنین تفاوت هایی از منظر عدد Re و غلظت ساخت سوله کاملتیوب که یک حالت کلی برای هر دو ازمایش این است که شرایط حاصله در شرایط کوچک جریان بدست آمده است. در شکل 33 هیچ افزایشی سوله کلید تحویل در غلت حجمی پایین برای اجرای فنداسیون سوله ،  گرافیت در اجرای پوشش سوله مورد استفاده در حملو نقل خودرویی (transition fluid) دیده نمی شود. حتی تا 25 درصد افزایش غلظت حجمی. در شکل 34 نیز همچنین نتایجی برای سوله کلید تحویل که از ترکیب گرانیت در (روغن سنتیک) بوجود آمده مشاهده می شود. شکل های 34 و 35 یک نمایشگر ضعیف از دما برای ما هستند؛ که این روال به صورت کاهش اجرای فنداسیون سوله ،  با افزایش دما را به ما نشان می دهد.گرچه این محدوده گزارش شده از دما کوچک است و این تاثیر و تاجرای کف سوله   را نشان می دهد، بلکه باید آزمایش های بیشتر در محدوده ی دمایی بالاتر و بزرگتر برای انواع مختلف ساخت و اجرای کامل سوله انجام شود تا این روال به اثبات برسد.

تاریخ ارسال: شنبه 14 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 08:29 ب.ظ | نویسنده: علیرضا شهبازکیا | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد