گروه صنعتی پارسه سازه

ساخت ، نصب و اجرای سوله ، اسکلت فلزی و فنداسیون

طراحی و ساخت سازه فضایی

 طراحی و ساخت سازه  فضایی

 ایستگاه مترو خط کرج هشتگرد 

 

سازه فضایی  اسپیس space  سازه فضایی گوی سان 

 

سیستم لوله ای فضایی  سالن با سقف فضایی  سوله لوله ای 

 

سالن با سقف لوله ای